Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Fäbod, fäbodbruk och fäbodkultur

  Innehållsförteckning
  För att återgå, måste du jämföra versionen du önskar återgå till med den nuvarande versionen genom att välja båda från versionsarkivet.

  Kombinerad revisionsjämförelse

  Jämför version modifierad 10:38, 18 Aug 2017 av Sveriges Fäbodbrukare? med version modifierad 21:52, 8 Nov 2019 av Sveriges Fäbodbrukare?.

  ...

  Fäbodbruk utgör en särskild driftform i boskapsskötseln som utgår fråni sitt ursprung handlar om säsongvis förflyttning av betesdjur och folk från hemgården till mer eller mindre avlägsna betesmarker på sådant avstånd från gården att det inte var praktiskt eller resursmässigt försvarligt att dagligen förflytta sig emellan, varken för folket eller med djuren, som regel heller inte hemtransport av produkterna.   

  Begreppet fäbod syftar specifikt på de nödvändiga byggnader som erfordrades för att härbärgera djur, folk och verksamhet under den period man vistades på de avlägsna betesmarkerna, fäboden. En central del i fäboden som produktionemodellverksamhet knutet till begreppet fäbod är mjölkning och mjölkförädling till säsongsvis lagringsbara produkter som smör, ost och mese av ko- och getmjölk.

  I ursprunget var fäbodbruket en integrerad del i ett småjordbruk för självhushåll, ibland med viss produktion för avsaluoch under vissa tidsperioder för skatteuppbörd (vanligen smör).. Det vidsträckta utmarkbruket för familjens försörjning handlade också om så mycket mera vad gäller resursnyttjande och vanligen omfattades även bärgning av vinterfoder på slåtterängar, lövtäkt, jakt- och fiske för husbehov, bärplockning och tag av allehanda naturprodukter. Ibland kunde fäbodarna också vara utgångspunkt för traditionellt skogsbruk och insamling av myrmalm. 

  ...

  "Endast Sverige svenska fäbodar hava..."  Ja, så är det ju - men företeelsen med säsongsvis förflyttning av betesdjur i syfte att nyttja extensiva och avlägsna betesmarker har varit och är en vida spridd kulturgeografisk tillämpning för effektivt areellt resursutnyttjande, somvilket återfinns i alla världsdelar, och som svarar för försörjning och en värdefull livsmedelsproduktion för ett mycket stort antalbetydande antal  människor i världen. Internationellt faller det inom ramen förunder begreppet Transhumance (eng.) https://en.wikipedia.org/wiki/Transhumance 

  ...

  Extensiv betesdrift har bedrivitsFrån under historiska tidsrymder mycket stor omfattning av extensiv betesdrift på den skandinaviska halvön i skogar, fjäll och skärgårdar sedan förhistorisk tid när boskapsskötsel introducerades under bondestenåldern, och senare expanderade under bronsåldern. Det har alltså betatsäven ute på skärgårdsöar, och därmed alltså över praktiskt taget hela vårt land under historiska tidsrymder vilket format landskap, kulturarv och den biologiska mångfalden,återfinns numera  

  Numera återfinns endast ett mindre antal fäbodbrukare i vårt land som fortfarande upprätthåller betesdrift på traditionellt vis. Det nuvarande "fäbodområdet" i Sveriges k fäbodområdet sträcker sig från Värmland och norrut i landet, med tonvikt på Dalarna, Gävleborg och Jämtland/Härjedalen, men förekommer också i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Också i Uppland har det funnits påtagflig närvaro av fäbodar.,medtonvikten på Dalarna, Härjedalen och Jämtland. Endast ett fåtal fäbodbrukare bedriver numera mjölkproduktion och produktförädling på fäboden. Det finns dock en strävan att bevara och utveckla denna historiskt förankrade och traditionella brukarkultur och driftform som i sig inrymmer många värden. 

  ...

    De svenska fäbodbrukarna är självorganiserade genom Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (FSF)  samt ett antal regionala färbidföreningari f n fyra fäbodföreningar. En presentation av det svenska fäbodbruket finns i bifogad folder.  .  Ytterligare fFöreningen Sveriges Fäbodbrukare utgörakta och aktuell information om fäbodbruket, fäbodkulturen och den svenska fäbodrörelsen finns på FSF hemsidasamlande organisation. En hel del fakta och aktuell information finns tillgänglig via hemsidan http://fabod.nu/

  Andra ändringar:

  1. /body/p[13]/a/@style: inget ⇒ "line-height: 1.5;"
  2. /body/p[13]/a[2]/@style: inget ⇒ "line-height: 1.5;"

  Version från 10:38, 18 Aug 2017

  Denna revision modifierad av Sveriges Fäbodbrukare? (Bannlys)

  ...

  Fäbodbruk utgör en särskild driftform i boskapsskötseln som i sitt ursprung handlar om säsongvis förflyttning av betesdjur och folk från hemgården till mer eller mindre avlägsna betesmarker på sådant avstånd från gården att det inte var praktiskt eller resursmässigt försvarligt att dagligen förflytta sig emellan, varken för folket eller med djuren, som regel heller inte hemtransport av produkterna

  Begreppet fäbod syftar specifikt på de nödvändiga byggnader som erfordrades för att härbärgera djur, folk och verksamhet under den period man vistades på fäboden. En central verksamhet knutet till begreppet fäbod är mjölkning och mjölkförädling till säsongsvis lagringsbara produkter som smör, ost och mese av ko- och getmjölk.

  I ursprunget var fäbodbruket en integrerad del i ett småjordbruk för självhushåll, ibland med viss produktion för avsalu. Det vidsträckta utmarkbruket för familjens försörjning handlade också om så mycket mera vad gäller resursnyttjande och vanligen omfattades även bärgning av vinterfoder på slåtterängar, lövtäkt, jakt- och fiske för husbehov, bärplockning och tag av allehanda naturprodukter. Ibland kunde fäbodarna också vara utgångspunkt för traditionellt skogsbruk och insamling av myrmalm. 

  ...

  Endast Sverige svenska fäbodar hava..."  Ja, så är det ju - men företeelsen med säsongsvis förflyttning av betesdjur i syfte att nyttja extensiva och avlägsna betesmarker är en vida spridd kulturgeografisk tillämpning för effektivt areellt resursutnyttjande vilket återfinns i alla världsdelar, och som svarar för försörjning och en värdefull livsmedelsproduktion för ett betydande antal människor i världen. Internationellt faller det under begreppet Transhumance (eng.) https://en.wikipedia.org/wiki/Transhumance 

  ...

  Från under historiska tidsrymder mycket stor omfattning av extensiv betesdrift på den skandinaviska halvön i skogar, fjäll och även ute på skärgårdsöar, och därmed alltså över praktiskt taget hela vårt land, återfinns numera endast ett mindre antal fäbodbrukare som fortfarande upprätthåller betesdrift på traditionellt vis. Det nuvarande s k fäbodområdet sträcker sig från Värmland och norrut, med tonvikten på Dalarna, Härjedalen och Jämtland. Endast ett fåtal fäbodbrukare bedriver numera mjölkproduktion och produktförädling på fäboden. Det finns dock en strävan att bevara och utveckla denna historiskt förankrade och traditionella brukarkultur och driftform som i sig inrymmer många värden. 

  ...

  De svenska fäbodbrukarna är självorganiserade i f n fyra fäbodföreningar. En presentation av det svenska fäbodbruket finns i bifogad folder. 

  Föreningen Sveriges Fäbodbrukare utgör samlande organisation. En hel del fakta och aktuell information finns tillgänglig via hemsidanhttp://fabod.nu/

  Version från och med 21:52, 8 Nov 2019

  Denna revision modifierad av Sveriges Fäbodbrukare? (Bannlys)

  ...

  Fäbodbruk utgör en särskild driftform i boskapsskötseln som utgår från säsongvis förflyttning av betesdjur och folk från hemgården till mer eller mindre avlägsna betesmarker på sådant avstånd från gården att det inte var praktiskt eller resursmässigt försvarligt att dagligen förflytta sig emellan, varken för folket eller med djuren.  

  Begreppet fäbod syftar specifikt på de nödvändiga byggnader som erfordrades för att härbärgera djur, folk och verksamhet under den period man vistades på de avlägsna betesmarkerna, fäboden. En central del i fäboden som produktionemodell är mjölkning och mjölkförädling till säsongsvis lagringsbara produkter som smör, ost och mese av ko- och getmjölk.

  I ursprunget var fäbodbruket en integrerad del i ett småjordbruk för självhushåll, ibland med viss produktion för avsaluoch under vissa tidsperioder för skatteuppbörd (vanligen smör). Det vidsträckta utmarkbruket för familjens försörjning handlade också om så mycket mera vad gäller resursnyttjande och vanligen omfattades även bärgning av vinterfoder på slåtterängar, lövtäkt, jakt- och fiske för husbehov, bärplockning och tag av allehanda naturprodukter. Ibland kunde fäbodarna också vara utgångspunkt för traditionellt skogsbruk och insamling av myrmalm. 

  ...

  "Endast Sverige svenska fäbodar hava..."  Ja, så är det ju - men företeelsen med säsongsvis förflyttning av betesdjur i syfte att nyttja extensiva och avlägsna betesmarker har varit och är en vida spridd kulturgeografisk tillämpning för effektivt areellt resursutnyttjande, som återfinns i alla världsdelar, och som svarar för försörjning och en värdefull livsmedelsproduktion för ett mycket stort antal  människor i världen. Internationellt faller det inom ramen för begreppet Transhumance (eng.) https://en.wikipedia.org/wiki/Transhumance 

  ...

  Extensiv betesdrift har bedrivits på den skandinaviska halvön i skogar, fjäll och skärgårdar sedan förhistorisk tid när boskapsskötsel introducerades under bondestenåldern, och senare expanderade under bronsåldern. Det har alltså betats över praktiskt taget hela vårt land under historiska tidsrymder vilket format landskap, kulturarv och den biologiska mångfalden  

  Numera återfinns endast ett mindre antal fäbodbrukare i vårt land som fortfarande upprätthåller betesdrift på traditionellt vis. Det nuvarande "fäbodområdet" i Sverige sträcker sig från Värmland och norrut i landet, med tonvikt på Dalarna, Gävleborg och Jämtland/Härjedalen, men förekommer också i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Också i Uppland har det funnits påtagflig närvaro av fäbodar. Endast ett fåtal fäbodbrukare bedriver numera mjölkproduktion och produktförädling på fäboden. Det finns dock en strävan att bevara och utveckla denna historiskt förankrade och traditionella brukarkultur och driftform som i sig inrymmer många värden. 

  ...

  De svenska fäbodbrukarna är självorganiserade genom Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (FSF)  samt ett antal regionala färbidföreningar. En presentation av det svenska fäbodbruket finns i bifogad folder.  Ytterligare fakta och aktuell information om fäbodbruket, fäbodkulturen och den svenska fäbodrörelsen finns på FSF hemsida http://fabod.nu/


  Alternativ.nu | Om handboken | Support