Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Att äga skog

  Innehållsförteckning
  1. 1. Lagar och bestämmelser
  2. 2. Skogsbruksplan

  Version från och med 12:19, 23 Okt 2019

  till den här versionen.

  Återgå till Versionsarkiv.

  Visa nuvarande version

   

  Att äga en skogsfastighet innebär inte att man får göra hur eller vad man vill i skogen. Skogens skötsel faller under Skogsbrukslagen och dess tillämpning och kontroller görs av Skogsstyrelsen. I denna kategori finns lite information om de regler, lagar och allmänna verktyg/råd som man bör känna till när man är ägare av en skogsfastighet.

   

  Lagar och bestämmelser

  Några av de vanligaste åtgärderna inom skogsbruket som omfattas av bestämmelser. 

  • Avverkning. All avverkning som är större än 0.5 hektar till ytan måste anmälas till Skogsstyrelsen minst 6 veckor i förväg. Föryngringsavverkning får heller inte göras förens skogen uppnått en viss ålder, åldern kan variera beroende på markens produktionsförmåga och trädslag, men vanligtvis mellan 45 och 100 år. Beroende på fastighetens storlek finns också olika mått för hur många procent av fastighetens yta som får vara avverkat eller yngre än 20 år.
  • Föryngring. Nyplantering efter en avverkning ska vara gjort senast 3 år efter avverkningen.
  • Insektsskador. Insektsskadad skog vars volym överstiger mer än 5 m3sk på 1 hektar måste tas om hand. Obarkat virke (exempelvis stormfälld skog och manuellt fällda träd) får inte ligga kvar i skogen över sommaren p.g.a. risk för insektsangrepp.

  Skogsbruksplan

  En skogsbruksplan är ett dokument och ett verktyg för att kunna planera sin skogsskötsel på en bättre sätt och för att öka möjligheterna att uppnå de mål man har med sin skog. Skogsbruksplanen upprättas av olika firmor eller personer och i korthet så är den ett dokument som delar in skogen i avdelningar (efter antingen ålder, markbekaffenhet, skötselbehov), inom dessa avdelningar görs sedan schablonmässiga utäkningar gällande avkastning, tillväxt, skötselbehov, naturvärden, trädslags- och åldersfördelning m.m.

  skogsbruksplan.jpg
  Utdrag ur en skogsbruksplan, "Avdelningsbeskrivning"

  Beroende på fastighetsägarens målsättning med skogen så tas också olika skötselförslag fram för varje avdelning, detta är värdefullt för att kunna planera sin skogsskötsel långt i förväg, det är lätt att se vilka insatser,utgifter och inkomster som kommer komma framöver även på lång sikt.

  En annan aspekt av skogsbuksplanen är att den ger en bra bild över en skogsfastighets värde, den är alltså ett bra underlag att ha om man ska belåna sin fastighet eller om man ska sälja av den.

   


  Alternativ.nu | Om handboken | Support