Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Kvävekällor

   

  <style type="text/css"></style>

  Claude Aubert

  Del 1 Allmänna fakta

  1. Kvävefixering från luften av symbiotiska bakterier

  Den största kvävekällan i ett ekologiskt jordbruk är luften, som innehåller obegränsade mängder kväve. Detta kväve fixeras huvudsakligen av symbiotiska bakterier.

  a) baljväxternas symbiotiska bakterier.

  Dessa är de bäst kända och de som kan fixera den största mängden kväve. Detta kväve används delvis, eller i vissa fall helt, åt att försörja baljväxten själv. Vissa baljväxter kan emellertid lämna ansenliga mängder kväve åt efterföljande grödor.

  Baljväxt

  Total kvävemängd som fixeras av växten, kg/ha

  Kvävevinst efter skörd kg/ha

  Lucern

  300-600

  100-200

  Klöver

  150-300

  75-150

  Lupin

  -300

  30-100

  Ärtbaljväxter (soja, böna, ärtor, linser)

  -120

  -30-+30

  b) Symbiotiska bakterier hos andra växter.

  Undersökningar har visat att andra växter än baljväxter kan fixera kväve med hjälp av symbiotiska bakterier. Denna egenskap har man hittat hos träd av släktet Alnus, (al), Havtorn, Ceanothus, Purshia (buskar som är mycket vanliga i USA), men även hos gräsväxter, särskild i tropiska områden. Man har funnit att majs, råg och bovete kan fixera kväve med hjälp av symbiotiska bakterier.

  2. Kvävefixering från luften genom mikroorganismer.

  Många mikroorganismer kan fixera luftens kväve. De mest kända är de aeroba bakterierna (azotobakter, beijerinckia), de anareoba bakterierna (clostridium) och mikroskopiska alger.

  I risodlingar kan cyanofyceer (mikroskopiska alger) inte bara försörja växten med det kväve den behöver, utan även berika jorden med kväve.

  Mängden som fixeras av de fria mikroorganismerna beror på jordens biologiska aktivitet. I tempererat klimat verkar den vara ganska liten (mindre än 50 kg/ha/år) och i tropiska klimat något större.

  3. Kvävetillförsel med organiskt material

  Allt organiskt material innehåller kväve, men det är inte omedelbart tillgängligt för växterna.

  • kolrikt, kvävefattigt organiskt material (halm) tillför inte på en gång kväve till jorden, tvärtom kan det binda det kväve som redan finns tillgängligt i jorden, vilket utnyttjas av de cellulosanedbrytande bakterierna, och kan därigenom ge upphov till kvävebrist. Detta kväve återfinns i humusen och frigörs efter hand vid mineraliseringen av humusen.

  • kväverikt, kolfattigt organiskt material (ungt gröngödsel, färsk grönmassa, djurgödsel, biprodukter från jordbruksindustrierna, sädeskorn med mera) tillför kväve som snabbt kan utnyttjas av växterna. Det är alltså denna typ av organiskt material man måste tillföra för att växterna ska få det kvävekomplement de behöver. Denna tillförsel bör ej göras för långt i förväg, då försvinner den delvis genom denitrifikation eller genom urlakning.

  4. Regnet

  Regnvatten tillför ansenliga mängder kväve, särskilt i tropiska områden. Åskregnen är speciellt kväverika (bildande av nitrat genom elektriska urladdningar). I tempererade klimat uppskattas kvävetillförseln genom regnvatten till cirka 5-25 kg/ha/år, i tropiskt klimat förmodligen mycket mer.

  Del 2 Praktisk tillämpning

  För att tillförsäkra växterna en god kväveförsörjning utan att använda konstgödsel är det viktigt att följa visa regler:

  1. a) en varierad växtföljd med inslag av baljväxter.

  2. b) samodling med säd och baljväxter.

  3. c) aktiviering av jorden genom en jämvikt mellan mineralgödsel och organisk gödsel, en lämplig jordbearbetning, användning av gröngödsel, marktäckning.

  4. d) återföra allt organiskt material till jorden.

  5. e) Kväverikt organiskt material används på krävande grödor vid den tidpunkt det behövs.

  6. f) Begränsning av kväveförlust genom urlakning, genom att öka humusmängden och genom att lämna jorden bar så lite som möjligt, särskild under regniga perioder.

  Kväveinnehåll i några organiska gödselmedel

  Kogödsel

  0,3-0,6 procent

  Fårgödsel

  0,8 procent

  Halm

  0,5 procent

  Ärthalm

  1 procent

  Rötslam

  0,5-0,7 procent

  Urin

  1,5 kg/kubikmeter

  Hönsgödsel

  1-7 procent

  Blodmjöl

  10-13 procent

  Hornmjöl

  12-15 procent

  Köttmjöl

  9-11 procent

  Fiskmjöl

  4-20 procent

  Ullavfall

  3-9 procent

  Benmjöl

  2-4 procent

  Guano

  16 procent

  Kväveinnehåll i gröngödslets ovanjordiska delar

   

  kg N/ha

  Baljväxter:

   

  Klöver

  30-70

  Vicker

  50-70

  Åkerböna

  30-100

  Vicker-ärtor-åkerböna

  50-120

     

  Korsblommiga

   

  Raps

  50-100

  Senap

  40-80

  När det gäller baljväxter måste man lägga till det kväve som fixeras av symbiotiska bakterier och stannar i jorden.


  Alternativ.nu | Om handboken | Support