Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Röjning

  En oröjd ungskog kan liknas vid ett trädgårdsland som inte rensats från ogräs. Effekten blir ungefär densamma, även i skogen så tävlar växterna om samma näringsämne, ljus och vattentillgång. Blir beståndet för tätt, får man träd med smala stammar som växer sig långa och veka vilket påverkar skogens framtida kvalité, ökad risk för exempelvis snöbrott och skadeangrepp av svamp och/eller skadeinsekter. Det blir även en ökad risk för rena "mekaniska" skador när träden piskar mot varandra vid blåst. Att gallra rätt och vid rätt tidpunkt är alltså ett måste för den som vill vara med och forma sin framtida skog.

  En röjning ger oftast ingen omedelbar avkastning utan är på kort sikt enbart en utgift i form av tid och/eller pengar, men sett på skogens hela livscykel ger en röjning helt klart utdelning, både estetiskt och i rena pengar. Oftast kan man räkna hem kostnaden för röjning redan vid första gallringen.

  Ur naturvårdssynpunkt bör man lämna kvar ovanliga trädslag och gärna frilägga dem vid röjning. Vid skogsbryn bör man lämna ett tätare skikt gärna med buskage då detta gynnar småviltet. Likaså bör en trädskärm lämnas runt vattendrag och kulturlämningar.

  Röjning sker oftast manuellt med hjälp av röjsåg. Lite grovt kan man räkna med att en lekman röjer 1 hektar på ca 2-3 arbetsdagar.

  Utrustning

  • Mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning
  • Röjsåg med sele
  • Bensindunk
  • Hjälm med visir och hörselkåpor
  • Första hjälpen
  • Fil till klingan.

  Röjning i lövskog

  Röjning sker med fördel före lövsprickningen då detta ger träden mer tid att bli stabila inför vintern. Det är även lättare att se helheten när inga lövkronor skymmer sikten. Röjning bör ske då träden är mellan 2 och 5 m höga. Al är den som bör röjas i den lägre höjdkategorin och asp kan vänta tills andra änden av intervallet, björken där emellan.

  Ta bort träd av dålig kvalité och träd som konkurrerar med de framtidsstammar som du tänkt dig. Framtidsstammarna ska ha en helt friliggande krona. Gallra ut ordentligt, beståndet ska se glest ut när du är klar. Är det risk för betesskador så lämna fler stammar. Likaså kan man lämna fler stammar vid skogsbryn. En ungefärlig tumregel är ca 2 m mellan stammarna efter utförd röjning.

  Röjning i blandskog

  Röjning sker lämpligtvis när barrträden är ca 2-3 m höga. Man strävar efter att glesa ut täta grupper av stammar. Ta även bort svaga och skadade träd till förmån för de mer livskraftiga. Avståndet bör vara minst 1 m mellan stammarna.

  Granen tål en hel del skugga och man kan för deras skull lämna de mer snabbväxande lövträden som skydd, dock ska man se till att lövträden inte står så nära att de piskar på granen, eftersom det kan ge skador med minskad kvalité som följd.


  Alternativ.nu | Om handboken | Support